KSPK PRASEKOLAH PDF

Published by on March 27, 2021
Categories: Medical

PENGGUNAAN ICT MERENTAS KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK): TINJAUAN DI PRASEKOLAH. Keywords: Teaching approaches, Preschool Teachers, KSPK, integration .. Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Bahasa Kanak-Kanak Prasekolah. Hence, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) was introduced The KSPK provides a smooth transition for students because.

Author: Malanos Malar
Country: Bahrain
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 11 April 2016
Pages: 57
PDF File Size: 18.26 Mb
ePub File Size: 19.50 Mb
ISBN: 625-8-89244-847-6
Downloads: 83515
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Brakinos

Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah, ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin, semasa rehat, semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa dan tenaga, Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Membaca ayat tunggal yang mudah. Read simple sentences with understanding.

Contoh tema yang boleh dibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya, Kawan saya, Keluarga Pendahuluan 6. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan, kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni, ekspresi kreatif dan apresiasi. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung, lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus.

Selepas lima tahun pelaksanaan, Kurikulum Prasekolah Kebangsaan telah disemak dan akhirnya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK telah dihasilkan dan dilaksanakan mulai di semua prasekolah kerajaan dan bukan kerajaan. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan.

Aktiviti rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Pada masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran, huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. Sing songs and recite rhymes and poems. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Kriteria pemilihan aktiviti memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkan enriching ,penglibatan aktif engagingselamat safe dan menyeronokkan fun.

  JBL 2241H PDF

Read phrases with understanding. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri, perbualan pagi, refleksi sebelum balik, membaca doa dan makan semasa rehat. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti.

Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri, lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga, rakan, komuniti dan alam sekitar. Develop interest in reading. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya.

Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Modul Asas dan Modul Bertema Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul bertema. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak, menekankan kepada inkuiri penemuan, dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu, bertema, belajar melalui bermain, rpasekolah kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek.

Secara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M membaca, menulis, mengira, menaakul. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan.

Acquire knowledge of print and ethics in reading. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. Membaca buku dengan cara yang betul prabaca. Bahasa Praseekolah dan Bahasa Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan praseekolah dan mengambil kira perbezaan antara individu.

Dramatize familiar situations and stories. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan contoh: Untuk tujuan kesinambungan, Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. Kapk Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa, pendidikan moral dan matematik.

  LECROY 9410 MANUAL PDF

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH | PDF Flipbook

Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek prasekplah blok.

Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. Semasa proses penerokaan ini, kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati, mengukur menggunakan unit bukan piawai, membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Hidupan adalah Haiwan dan Tumbuhan.

Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: Kanak-kanak akan prrasekolah masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH

Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah.

Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Bersesuaian dengan keperluan semasa dan berpandu kepada teori pembelajaran yang menyatakan kanak-kanak mampu belajar lebih daripada satu bahasa, maka KSPK memperuntukkan masa yang lebih panjang untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris berbanding dengan apa yang kspm dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran.

Awal Matematik konsep waktu, bentuk dan ruang. Mempunyai tubuh badan yang sihat.