ISTORIJA PEDAGOGIJE PDF

Published by on January 13, 2022
Categories: Literature

Angažovana je na predmetima Istorija pedagogije, Savremeni pedagoški pravci, Socijalna pedagogija, Teorije intelektualnog vaspitanja i Teorije moralnog. Razlika između vaspitanja i pedagogije? Da bi se jedan skup studija nazvao naukom potrebno je da one poseduju odredjena svojstva: 1. Beda pedagogije svedoci o bedi ja pedagogije u glavnim je potezima pandan istoriji filozofije. I nije cudo da je pedagogija.

Author: Fegal Vujin
Country: Samoa
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 9 January 2011
Pages: 232
PDF File Size: 18.82 Mb
ePub File Size: 14.31 Mb
ISBN: 293-6-37924-688-4
Downloads: 71057
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashirn

Na toj injenici se zasniva i Rusoova psihologija razvoja djeteta. Projekat Iz Socijalne Pedagogije Documents.

Jelena Petrović

Na pedagokom polju kao to je ve reeno Ruso je isticao prirodu i slobodu, kao osnove njegovih filozofskih i prije svega, pedagokih pogleda. Uvod u pedagogiju, Novi Sad2 lebnik, L. Budui da je vaspitanje slabo, ako nije skladno, moraju se, dakle, vaspitanje, koje pruaju stvari, i vaspitanje, koje pruaju ljudi, ishorija prema nepromjenljivom i o nama nezavisnom vaspitanju, koji daje priroda.

Bez obzira na sve prednosti njegovog pedagokog sistema u odnosu na pedagoku teoriju i praksu sredinom 18og veka, Rusoova pedagogija je dobrim dijelom bila istorijski i klasno ograniena. Da li je napredak nauka i umjetnosti uticao na poboljanje morala? O izvoru nejednakosti meu ljudimaDrutveni ugovor i Nova Heloiz Protest protiv sholastike kole, dogmatizma i srednjovjekovnog sadraja nastave, protiv srednjovjekovne discipline i tjelesnih istorijq, za Rusoa je ujedno i put ka ruenju feudalnog pedagokog sistema.

Bio je lakej, domai uitelj, davao je asove iz muzike, sekretar itd. Seminarski Iz Specijalne Pedagogije Documents.

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

Poto je dolo do zloupotrebe vlastinarod se naao porobljen,a Ruso je bio prinuen da takvom poretku suprotstavi prirodni poredak, zasnovan na naelima slobode, jednakosti i bratstva. ZNAAJ RUSOAan ak Pedaggogije je u istorijskom razvoju pedagoke misli imao veoma znaajnu ulogu, sa izuzetno naprednim i graanskim pogledima, ali i sa mnogim protivurjenostima i nazadnim idejama. Moemo osporavati njegove odluke i neka istorijw ubjeenja ali se mora priznati da je on dao snaan podsticaj buduoj psihologiji djeteta i mladalake dobi.

  70448 MICROSOFT CERTIFICATION PDF

Budui da zamisao o razvoju mladog ovjeka spada meu najvee rezultate Rusoovog duha, poznavanje osnovnih osobina tog razvoja bitno nam istorrija sliku Rusoove pedagoke linosti. Osnove Pedagogije – Skripta 1 Documents. U desetoj godini umro mu je otac, pa su brigu o djeaku preuzeli najblii roaci.

Pedagogija by Дејан Бубић on Prezi Next

Vaspita je duan da stvara povoljne okolnosti za razvoj deteta i da mu poboljava uslove za sticanje iskustava. Meutim, dok Komenski izvodi naela o metodi vaspitanja i nastave iz skladnosti s vanjskom prirodom, Ruso misli na prirodu djeteta, koju treba u vaspitanju bezuslovno imati u vidu i njoj se prilagoditi.

Njegova periodizacija pedagoguje djeteta je neprirodna, a njegovi pogledi o eni i enskom vaspitanju su netani. Ja mislim da je Ruso imao ovakav stav prije svega jer je sam u mladosti teio obrazovanju i jer se sam obrazovao. Ruso je protiv razvijanja razuma jer po njemu u tom periodu razum spava. Ta periodizacija izgleda ovako: S obzirom na to da je priroda djeteta kljuni problem Rusoove pedagogijelogino je da vaspitanjepedagogie koga se razvija priroda djetetanajprije mora da se upozna i proui.

Odgojni problemi glazbene pedagogije Documents. Osnove Pedagogije – Skripta 2 Documents. ZAKLJUAKOno to je mene najvie iznenadilo u samoj pripremi ovog seminarskog rada je injenica da ma kakvu literaturu nala i ma kakve kritike proitala uvijek se ponavljaju jedne te iste stvari koje po mom miljenju, nisu loe, ali nisu ni presudne.

  A PRINCESA E A ERVILHA PDF

Ruso zasniva svoju veliku vjeru u prirodu djeteta na vjeri pedaggije, na svom humanizmu, kome je polazna taka njegovo uvjerenje da je ovjek po svojoj prirodi dobar i da meu ljudima postoje samo neizmjerno male razlike. Andri Tarkovski El poeta maldito del pdeagogije ruso.

Ovo pokazuje da je Ruso teiste svog pedagokog sistema zasnivao na prirodi djeteta i iskustva koje je postavio na prvo mjesto. Drustveni ugovor- zan zak ruso – ugovor- zan zak ruso. Ovaj istorina nije sasvim pouzdan jer u razliitim literaturama se nalaze razliiti razlozi zato je otac Rusoa ostavio i prepustio brigu o njemu roacima. S obzirom na to da je ideoloki oslonac feudalizma katolika crkva, Ruso je katolikoj religiji suprotstavio prirodnu religiju deizam.

Osnove pedagogije – skripta Documents.

Za enu nisu intelektualna zanimanja, jer ena ima um prijemiv ali bez bljeskatemeljan ali bez dubine. Samo tako moe da dovede do njegove prvobitne i oveije prednosti. Vaspita se mora, dakle, u svom radu podrediti prirodi djeteta i mora djetetu davati slobodu.

Kasnije se ispostavilo da nije kriv on ve svi istoriua ljudi koji su mu u to povjerovali. Ruso je idejni zaetnik novog literarnog i pedagokog pogleda. Po njemu za sve je kriva privatna svojina.