EMOCIONALNA INTELIGENCIJA DANIEL GOLEMAN PDF

Published by on April 26, 2021
Categories: Marketing

Title, Emocionalna inteligencija. Authors, Daniel Goleman, Goran Mihajlovski. Publisher, Matica makedonska, ISBN, , Title, Emocionalna inteligencija. Author, Daniel Goleman. Publisher, Matica, ISBN,, Length, pages. Export Citation. 28 Apr Balkan Bookshop. In , in my role as a science reporter at The New York Times, I chanced upon an article in a small academic journal by two psychologists, John Mayer, now at.

Author: Malazuru Taulabar
Country: Laos
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 8 June 2016
Pages: 197
PDF File Size: 18.75 Mb
ePub File Size: 15.33 Mb
ISBN: 451-2-60204-718-4
Downloads: 20929
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Malkree

Istina se nalazi negdje izme u ovih krajnosti. Djeca poput Jimmyja nedvojbeno su optere ena problemima. Ovaj slu aj zabrinutog pacijenta navodi se u lanku L. Nemeroffom daiel je u The New York Timesu No uz njega postoji i drugi sustav spoznavanja: Nekako poput novog Spocka koji se u filmu Zvjezdane staze: Another assumption is that there is an acceptable emocioonalna of emotional intelligence.

Postoje i odre eni dokazi za to da razina suosje anja koju osoba osje a utje e i na njezine moralne prosudbe. Kontrast u temperamentu izme u mrzovoljnog i vedrog pokazuje se na itav niz na ina, velikih i malenih.

Ona je prou avala djecu kod koje je dijagnosticirana depresija kada im je bilo tek osam godina, promatraju i ih svakih inteligencijx godina, u pojedinim slu ajevima i do dvadeset etvrte godine.

Very less detail on controlling and managing emotions, which was disappointment. Ove tvari mobiliziraju tijelo i pripremaju ga za opasnosti; ista takva navala katekolamina sje anjima daje osobitu snagu.

Ali sagledavanje situacije iz druge perspektive te plamenove gasi. Postoje li konstruktivni koraci koje je mogu e poduzeti? I especially liked how he broke down emotions into four basic ones: Mayer i Alexander Stevens: The classic nature vs. Kod Martina, klju na je misao: However, that doesn’t necessarily make it a worthwhile read 20 years later, particularly for those in search of practical advice. Ali kada se na e u situaciji da mora donijeti jednostavnu odluku, npr.

  ISO 1087-1 PDF

Neka djeca, ak i u dobi od etiri godine, ve su svladala osnove: No emocije su i dalje bile izvan dosega znanosti. Pritom sam opazio dva posve suprotna trenda: New York, Oxford University Press, Otkrio je da su, u ranoj mladosti, dje aci koji su poha ali te ajeve kontrole bijesa puno manje ometali nastavu, imali pozitivnije osje aje u vezi sa sobom i bili manje skloni drogama i pi u.

DANIEL GOLEMAN – EMOCIONALNA INTELIGENCIJA EPUB

Plima je stanje samozaboravljanja, suprotno tmurnome mozganju i zabrinutosti: Promislite o slu aju studenta koji je jedne ve eri opazio vatru u zgradi u kojoj se nalazi njegova soba. Inteligendija Crabtree preminula je dvanaest sati kasnije 5. Tre ina ispitanih rekla je da se op enito osje a ispunjeno strahom. But here are some excerpts that I like. Kako isti e Seymour Epstein, dok racionalni um stvara logi ke veze izme u uzroka i posljedica, emocionalni je um nekriti an, povezuje stvari koje su tek na prvi pogled sli ne 5.

Similarly, advice on encouraging a timid child to be less so by “gentle pressure to be more outgoing” doesn’t foleman need explaining as controlling their “overexcitable amygdala”, not least as the recommendation is based on practical observation rather than deduced from the function of the brain.

Hubel, Thorsten Wiesel i S. Ali u onoj mjeri u kojoj je jedan od tih pristupa godinama tipi an za na in postupanja roditelja s djetetom, njemu e se usaditi temeljne emocionalne lekcije o tome eemocionalna je sigurno u svijetu, koliko se osje a golemsn, i koliko su drugi pouzdani.

Csikszentmihalyijem objavljen je u The New York Timesu 4.

Emotional Intelligence

Prosje an rezultat harvardske skupine u testovima SAT bio jepri emu je i maksimalna vrijednost. Ali naljutiti se na pravu osobu, do ispravnoga stupnja, u pravi trenutak, zbog ispravnoga razloga i na ispravan na in – to nije lako.

Christopher Patrick i dr.: We now speak of multiple intelligencesseeing them as a skills set. I danas se gole,an vrlo stru na rasprava o tome je li emocionalno uzbu enje u osnovi jednako kod svih emocija ili se mogu izdvojiti jedin- stveni obrasci. Alice Isen i dr.

  ASTM D3612 PDF

Emocionalna inteligencija : zašto može biti važnija od kvocijenta inteligencije

Ukori nisu nimalo pomagali; otpustili su ga s itavog niza odvjetni kih poslova. Kod svakog od ovih poreme aja, zabrinutost se usredoto uje na jasno prepoznatljiv na in; kod fobija tjeskoba se fiksira na situaciju koje se osoba boji; kod opsesivnosti na sprje avanje katastrofe koje se pribojava; kod napadaja panike brige se mogu fokusirati na strah od smrti ili na samu mogu nost takvih napadaja.

Nothing practical in other words, i found it highly theoretical. Our emotions are important as they serve as indispensable sources of orientation and push us to take action. To zna i da takve osobe ne inteligencijaa izostanak svijesti o tome da su uzrujane; njihov mozak tu im informaciju jednostavno uskra uje. Bruce McEwen i Eliot Stellar: Za razliku od tuge, bijes ovjeka ispunjava energijom, ak i ushi uje.

Emotional Intelligence – Daniel Goleman

Svaka takva epizoda njegovom srcu pridodaje novu koli inu stresa, golman avanjem brzine njegova rada i krvnoga tlaka. Za primjer uzmite ljubav.

Prefrontalni korteks; Antonio Damasio: Putevi koji vode do manipulacije brojni su. Otvoreno pismo lije niku: O empatiji, njezinim razvojnim korijenima i neurologiji pisao sam u The New York Timesu Umjesto toga, osje aji nam obi no nadolaze kao gotova stvar. Kognitivna terapija kojoj je cilj promijeniti te misaone obrasce, prema nekim je studijama jednako vrijedna kao i lijekovi kod lije enja blagih oblika klini ke depresije, a u inkovitija od lijekova kod sprje avanja povratka blage depresije.